نمایشگاه نقاشی
محل برگزاری: مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
از ۰۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت 09:00
تا ۰۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت 08:00

از هنرمندان مشهور